09.07 - 29.07                 Поен промоции              Каса промоција                  

     09.07    09.07a    13.07